بررسی تاثیر عملیات زیر صفر عمیق بر ریز ساختار و مقاومت سایش فولاد کم آلیاژ 100Cr6

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، اصفهان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تیران، تیران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز

4 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، اصفهان