تاثیر حضور ذرات نانومتری اکسید تیتانیم روی استحکام پیوند ورق‌های آلومینیم در فرایند نورد اتصالی سرد (CRB)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مواد، اصفهان

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان