تشکیل و بررسی اثر درصد CNT بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-CNT

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان