بررسی رفتار زیست تخریبی و تر شوندگی پوشش‌های سیلیکاتی ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون رِیز جرقه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت، تهران

2 استاد، دانشگاه علم و صنعت، تهران

3 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران

4 کارشناس مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران