بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر‌همجنس سوپر آلیاژ اینکونل625 به فولاد زنگ نزن 316 آستنیتی در فرآیند لحیم‌کاری سخت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد