بررسی تاثیر افزودنی اکسید سریم و اکسید نیکل به زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به‌عنوان حسگر گازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

5 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران