اثر ترکیب بر رفتار تبلور و ویژگی دی‌الکتریک شیشه سرامیک سیستم CaO-SiO2-MgO بر پایه فاز ولاستونیت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز