مطالعه اثر پارامترهای فرآیند جوشکاری نوسانی قوسی تنگستن-گاز بر ریزساختار فولاد مقاوم به حرارت HP

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد- جوشکاری، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استادیار، دانشگاه شهید چمران، اهواز