مطالعه اثر اکسید آهن میکایی بر رفتار حفاظت از خوردگی پوشش پایه آبی سیلیکاتی غنی از روی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، دانشگاه صنعت نفت، گروه مهندسی بازرسی فنی، آبادان

2 استادیار، دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان

3 استادیار، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی، تهران