ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی فعالیت زیستی فلوئور هیدروکسی آپاتیت نانوکریستال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

5 استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه شهرکرد