بررسی و مطالعه عملکرد سنسورگازی ساخته شده از پوشش نانوسیمی اکسید روی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان