بررسی پارامترهای موثر بر زینتر دو مرحله‌ای پیزوسرامیک عاری از سرب نایوبات پتاسیم-سدیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک،پژوهشگاه مواد و انرژی

2 دانشیار، عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

3 کارشناس مهندسی سرامیک، پژوهشکده سرامیک،پژوهشگاه مواد و انرژی

4 دانشجوی دکترا، پژوهشکده سرامیک،پژوهشگاه مواد و انرژی