مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-B4C تولید شده به روش های ریخته گری گردابی، متالورژی پودر و آلیاژسازی مکانیکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد مرکب، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر