مکانیزم تشکیل ترکیب بین فلزی TiCr2 به روش احیای همزمان اکسیدهای تیتانیم و کروم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران