بررسی رفتار تبلور و سینترپذیری شیشه-سرامیک کوردیریتی حاصل از روش سل-ژل در حضور افزودنی های CaO و B2O3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد-سرامیک٬ گروه مهندسی مواد٬ دانشکده مکانیک

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه شیمی معدنی٬ دانشکده شیمی