بررسی اثرات ذرات تقویت کننده اکسیدآهن(Fe3O4) بر رفتار مکانیکی و مغناطیسی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال تجمعی نورد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

2 استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت

3 استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز