مقایسه اثر محلول‌سازی بر خوردگی بین‌دانه‌ای فولاد ضدزنگ 304 و 321 با استفاده از تکنیک امپدانس‌الکتروشیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکدۀ مهندسی، بخش مهندسی مواد و متالورژی

2 دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد و متالورژی