بررسی پارامترهای موثر بر دمش گاز محافظ در جوشکاری لیزر پالسی Nd:YAG

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی مواد، تهران

2 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی مواد، تهران

3 دانشجوی دکتری، مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، تهران

4 کارشناس ارشد، شرکت مناطق نفتخیز جنوب، اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات، اهواز

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید عباسپور، گروه مهندسی مکانیک، تهران