ارزیابی خواص مکانیکی جوش های غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی 32750UNS به فولاد زنگ نزن آستنیتی L304AISI

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جوشکاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 دانشیار،دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان