تأثیر اندازه ذرات تقویت کننده و دمای بارریزی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه فلزی Al-Al2O3 تولید شده به روش ریخته گری گردابی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد مرکب، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران