بررسی خواص سایشی و سمیت سلولی نانوکامپوزیت سیانواکریلات تقویت شده با ذراتSiO2 جهت مصارف دندانپزشکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه بیوشیمی، مشهد

2 استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه بیوتکنولوژی، مشهد

3 دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مواد و متالورژی، مشهد

4 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مواد و متالورژی، مشهد

5 مربی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه بیوتکنولوژی، مشهد

6 استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه ژنتیک، مشهد

7 مربی، مؤسسه آموزش عالی سجاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، مشهد