تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتیPHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، گروه مهندسی پزشکی، تهران

2 گروه بیومواد، پژوهشکده نانوفناوری ومواد پیشرفته،تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، اصفهان

4 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، اصفهان

5 دانشگاه آزاداسلامی، واحد نجف آباد، گروه مهندسی مواد، اصفهان