مطالعه مقایسه‌ای خواص ساختاری فیلم‌های نازک اکسید روی، تهیه شده با روش سل- ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، گروه فیزیک، اهر