سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

3 کارشناس مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان