بررسی رسانش الکتریکی صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد در حضور اسپینل های منگنز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنرکرمان