جوش مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 و فولاد کم کربن AISI1008: انتقال مود شکست و خواص مکانیکی اتصالات مشابه و نامشابه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول

2 استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، تهران