اثر فعال سازی مکانیکی بر تف جوشی و خواص مکانیکی کامپوزیت Fe-50Ni-TiC

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج