بررسی سینترپذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 تقویت شده با ذرات نانومتری زیرکونیا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز