بررسی استحاله‌های فازی در فولاد سرد کار2304/1 در حین سرد کردن پیوسته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، باشگاه پژوهشگران جوان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، اصفهان