بررسی اثر افزودنی Cr2O3 بر خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی حاوی اسپینل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مواد، تهران

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران

3 دانشیار، دانشگاه علم وصنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، تهران

4 مربی، دانشگاه ملایر، دانشکده فنی و مهندسی، ملایر