اثر افزایش مقدار نانو ذرات SiC، بر سختی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-SiC-Gr، حاصل از آبکاری الکتریکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان

3 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان