تأثیر عملیات حرارتی برتحولات فازی، تغییرات مورفولوژیکی و اندازه نانوپودرهای زیرکونیایی سنتز شده با روش سل ـ ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز