مکانیزم تشکیل دانه ها در منطقه ی اختلاط حین جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) و بررسی اثر سرعت دورانی ابزار و سرعت جوشکاری بر اندازه دانه ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مواد، اصفهان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران