بررسی تأثیر دمای پیشگرم بر ریزساختار آلیاژ Al-5083 در جوشکاری به روش GMAW

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر( مجتمع علوم و فناوری زیر دریا)، شاهین شهر

2 دکتری، سازمان انرژی اتمی، تهران

3 دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران