مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد درشهرهای تهران و آبادان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

2 مربی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان