تاثیر مولیبدن بر روی خواص و ریز ساختار فولاد TWIP

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

4 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان