رابطه بین ساختار و شفافیت در شیشه سرامیک های شفاف سیستم لیتیوم آلومینوسیلیکات حاوی بلورهای نانومتری β- کوارتز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

2 استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز