ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی‌آپاتیت/ پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه مهندسی مواد، اصفهان

2 استادیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه مهندسی مواد، اصفهان

4 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مجلسی، گروه مهندسی مواد، اصفهان