بررسی تأثیر دما بر رفتار خوردگی فولادکربنی در تماس با عایق گرمایی پشم سنگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد ، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان

4 استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، اصفهان

5 دانشجوی دکتری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، تهران