بررسی رفتار سینتر پذیری و تبلور شیشه سرامیک SiO2-CaO-MgO-Al2O3 در حضور افزودنی TiO2

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سرامیک، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز