ساخت محصولات گچی با خواص بهبود یافته با استفاده از مواد افزودنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، شرکت مهندسی صنعتی فهامه، تهران

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان