ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-کاربید تنگستن نانوکریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تیران

3 دانشیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشجوی دکتری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو، تهران