بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه جوشکاری

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

3 استاد، دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

4 دانشیار، دانشگاه مک گیل، مونترال