ساخت وبررسی صیقل دهنده مناسب جهت پولیش شیشه با استفاده ازترکیبات سیلیس و اکسید سریم و کاربید سیلیسیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استاد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه مواد

4 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان