بررسی تاثیر پیش‌سازه آندالوزیتی و کائولنی در حضور افزودنی ایتریا بر تشکیل X سیالون در فرآیند سیلیکوترمال و نیتریداسیون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، اصفهان

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان

4 مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، اصفهان