تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتی و نانوکریستالیNi-P/Ni-B-BN

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز

2 دانشجوی دکتری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، تهران

3 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، اصفهان

4 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس