رشد نانو ساختار متخلخل اکسید روی بر روی ذرات آلومینا به روش رسوب دهی ناهمگن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

3 مدیر بخش تحقیقات کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، تهران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد