مود شکست جوش مقاومتی نقطه‌ای فولاد دوفازی DP780 در آزمون کشش متقاطع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول