بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3 استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران، تهران