اثر دمای پیشگرم جوشکاری بر جوش پذیری چدن نشکن فریتی به روش GTAW

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه مهندسی مواد و متالورژی، کرج

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان

3 کارشناس، گروه پژوهشی مهندسی جوش، کرج